3298-16

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Forældet
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Rodbehandling og efterfølgende rodspidsbetændelse. Forældet. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, dog med en anden begrundelse.

Rodbehandling og efterfølgende rodspidsbetændelse. Forældet. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, dog med en anden begrundelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 55-årig mand, der den 9. november 2004 fik konstateret caries og infraktioner i kindtanden -6. Tanden -6 blev derfor behandlet med en stor fyldning den 5. januar 2005. Den 1. februar 2005 blev tanden beslebet i biddet og der blev penslet med fluor. På grund af smerter blev der den 21. februar 2005 indledt rodbehandling af tanden, hvor der blev renset ud i fire rodkanaler. Den 7. marts 2005 blev der skyllet og den 15. marts 2005 blev rodkanaler rodfyldt. Patienten var til behandling hos tandlægen den sidste gang den 25. august 2005, hvor tanden blev behandlet med en plastfyldning. Patienten skiftede herefter tandlæge, hvor der den 31. marts 2006 blev konstateret dunkende smerter og let hævelse fra tanden -6. På grund af rodspidsbetændelse blev der påbegyndt revision af rodbehandlingen den 19. april 2006, som blev afsluttet den 15. august 2006. Den 27. november 2006 blev det taget røntgen, som fandtes at vise begyndende heling, og den 11. oktober 2007 blev det noteret i journalen, at tanden var symptomfri. Den 3. december 2012 blev der igen konstateret rodspidsbetændelse ved den fremadvendende rod, og efter en længere periode med betændelse og symptomfrihed, blev tanden i februar 2016 trukket ud.

Patienten søger nu om erstatning, da rodbehandlingen ikke var korrekt, hvilket på sigt medførte betændelse i kæben og tab af tand. Der skal derfor nu isættes et implantat.

Codans afgørelse:

I brev af 16. juni 2016 traf Tryg afgørelse om, at erstatningskravet er forældet og at sagen derfor ikke kan behandles jf. lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 59, stk. 2.

Tryg fandt, at skaden er sket i perioden fra 5. januar 2005 og frem til 15. marts 2005, hvilket er mere end 10 år, før patienten anmeldte sit krav til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Tryg fandt videre, at det fremgår af journalen, at patienten ikke er blevet undersøgt af tandlægen efter den 25. august 2005, hvilket ligeledes er mere end 10 år før, patienten anmeldte sit krav til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Den 10-årige forældelsesfrist er en absolut frist, der regnes fra det tidspunkt, hvor skaden er forårsaget. Der kan ikke ses bort fra den 10-årige forældelsesfrist, selv om patienten eventuelt først har fået kendskab til skaden og/eller eventuelle følgeskader senere i forløbet.

Tryg fandt videre for så vidt angår det forhold, at der i december 2012 opstod en rodspidsbetændelse på den fremadvendende tandrod, skyldes dette forhold ved selve tanden -6 og ikke behandlingen. I den forbindelse fandt Tryg, at der ikke er nogen årsagssammenhæng mellem rodbehandlingen foretaget i februar 2005 og udviklingen af rodspidsbetændelse i december 2012. Desuden var tanden i oktober 2007 symptomfri efter behandling for rodspidsbetændelse. Det forhold, at der igen i december 2012 6,5 år efter diagnosticeringen af rodspidsbetændelse opstod en fornyet rodspidsbetændelse, skyldes derfor med overvejende sandsynlighed forhold ved selve tænderne og ikke behandlingen hos tandlægen i perioden frem til den 25. august 2005.

I øvrigt oplyses det, at Tandskadeerstatningen kun kan vurdere sagen efter lov om patientforsikring. Det ligger uden for kompetencen at tage stilling til, om patienten kan få erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsretlige regler. Her gælder en absolut forældelsesfrist på 30 år jf. forældelseslovens § 3. Spørgsmålet henhører under civilt søgsmål ved domstolene.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 16. juni 2016, som anført nedenfor.

Regionstandlægenævnet, hvortil patienten indgav rettidig anmeldelse, burde i henhold til reglerne i forvaltningsloven have oversendt patientens anmeldelse til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning eller eventuelt have vejledt patienten om denne klagemulighed, idet det fremgår af anmeldelsen, at patienten blandt andet søger om godtgørelse for svie og smerte.

Tandskadeankenævnet anser herefter ikke sagen for forældet.

Nævnet er imidlertid enig med Tryg i, at der ikke er årsagssammenhæng mellem rodbehandlingen foretaget i februar 2005 og udviklingen af rodspidsbetændelse i december 2012, og nævnet finder derfor, at der ikke er sket en skade i henhold til loven. Det forhold, at en behandling ikke lykkes, er ikke i sig selv en skade.

Nævnet finder således, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om patientforsikring § 1, stk. 1.